Privacy Statement

Relined B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Relined verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (van vertegenwoordigers van klanten en prospects/zakelijke contactgegevens)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die de vertegenwoordiger van de klant/prospect deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@relined.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Relined verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering en marketing. Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij in contact komen en waaraan wij diensten leveren. Die persoonsgegevens hebben wij nodig om onze diensten op een goede manier te kunnen leveren, (toekomstige) klanten te kunnen informeren. Wij verwerken informatie daarbij voor de volgende doelen:

Voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van de klant tot het aanpassen van een dienst;

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 • in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;

Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:

 • de totstandkoming van de overeenkomst;
 • het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve van product- en dienstontwikkeling samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie;
 • de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
 • het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
 • de klant de gelegenheid te bieden informatie te delen op een website;
 • het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan;

Op basis van toestemming:

 • het sturen van een nieuwsbrief;
 • na acceptatie van tracking cookies gebruikt Relined technieken waardoor de website bezoeker niet meermaals dezelfde gegevens hoeft achter te laten bij het downloaden van content. Op basis van de opgeslagen gegevens wordt er alleen aanvullende informatie uitgevraagd. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van commerciële content.
 • Relined analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Relined bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Relined verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel aan een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Relined blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Relined levert onbelichte glasvezelverbindingen

Relined levert onbelichte glasvezelverbindingen als dienst (‘dark fiber’). De klant zorgt zelf voor de apparatuur waarmee de communicatie plaatsvindt. Binnen deze dienstverlening verwerken wij geen persoonsgegevens, behalve zoals beschreven in verband met de bedrijfsvoering en marketing. Wij hebben binnen deze dienstverlening geen toegang tot informatie die over de infrastructuur verzonden wordt. Hierdoor vindt ook geen verwerking van persoonsgegevens door ons plaats. Relined is binnen deze dienstverlening geen verwerkingsverantwoordelijke en geen verwerker in de zin van de AVG.

Cookies die wij gebruiken

Relined gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Relined gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor meer informatie over de verwerkingen van informatie, die door cookies is verzameld, ons cookie statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Relined en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@relined.eu of per post naar Relined B.V. Clarissenhof 5d, 4133 AB Vianen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen. Indien er geen minder ingrijpende manieren zijn om uw identiteit vast te stellen, zullen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Relined neemt de bescherming van uw gegevens serieus en spant zich in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven. Relined neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@relined.eu of +31(0)347-358 010.

De sollicitatieprocedure en persoonsgegevens

Relined verwerkt gegevens van sollicitanten alleen voor het doel van en in het kader van de sollicitatieprocedure overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Gegevens van sollicitanten worden verwerkt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure en voor zover gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld in het kader van juridische procedures.

De sollicitatieprocedure vereist dat sollicitanten ons hun gegevens verstrekken. De noodzakelijke gegevens van de sollicitant zijn vermeld indien wij een online formulier aanbieden, anders vloeien zij voort uit de functiebeschrijvingen en omvatten zij in hoofdzaak:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae
 • Foto
 • Referenties
 • Getuigschriften
 • Daarnaast kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door een sollicitatie bij ons in te dienen, stemmen sollicitanten in met de verwerking van hun gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure op de wijze en in de mate als in dit privacy beleid uiteengezet. Sollicitanten kunnen hun sollicitatie toesturen via e-mail jobs@relined.eu. Wij wijzen erop dat e-mails in het algemeen echter niet gecodeerd zijn en dat de sollicitanten er, indien gewenst, zelf voor moeten zorgen dat e-mails gecodeerd zijn bij verzending. Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van de aanvraag tussen de afzender en de ontvangst op onze server. De door sollicitanten verstrekte gegevens kunnen, in geval van een geslaagde sollicitatie, door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsverhouding.

De verwerking van de gegevens van de sollicitant dient in de eerste plaats voor de totstandbrenging van de arbeidsverhouding.

De ontvangers van de gegevens zijn interne personeelsleden van de afdeling HR en de directie van Relined.

De gegevens van de sollicitant worden 4 weken na afronding van een sollicitatieprocedure gewist. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen zullen worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingwetgeving.

Wijzigingen

Relined behoudt zich het recht voor dit privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. Relined raadt daarom aan om regelmatig de meest recente versie van het privacy statement te bekijken.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement, dan wel de verwerking van persoonsgegevens door Relined, dan wel voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, kunt u, onder vermelding van ‘privacy/persoonsgegevens’ contact opnemen met Relined:

Relined B.V.
Clarissenhof 5d
4133 AB VIANEN

Deze versie is herzien in oktober 2023

 

Aanvullend document:

Data retention statement